Thursday, September 10, 2015

math

 65+78=143
23+88=111
47+23=70

bonus letters

1. tell tell tell
2. off off off
3. kiss kiss kiss
4. fall fall fall
5.bill bill bill
6. cross cross cross
7. spill spill spill
8. mess mess mess
9. toss toss toss
10. swell swell swell
 11. dill dill dill
12. quill quill quill
13 stress stress stress
14. mass mass mass
15. bluff  bluff bluff
Trick Words. they they they
should should should


Monday, March 4, 2013

ninja 2 swords blue turtle gymnastics blog: 4owen. 5rtygh. 7rdgjk. 0oujjbhgvf4ertfyfhvj. 7cvgh...

ninja 2 swords blue turtle gymnastics blog: 4owen. 5rtygh. 7rdgjk. 0oujjbhgvf4ertfyfhvj. 7cvgh...: 4ertghyhjnmm,,.gfnuioyh8yut  ogfvnmybvtghyvioihuvjvtvthyuytytggbnnjhbgtvi vuvbuvvuiuvibvuvbijv jybkbnjbjbnibibynbylnnbiy6o87bnbb5o6 4578uhjk...

4owen. 5rtygh. 7rdgjk. 0oujjbhgvf4ertfyfhvj. 7cvghrjuir. oiumjkl5qwessdokihhj kjius juyhio.tlgkrhdu4dgxtsguyyrtyfhcfeyert5yu7446frt ruy6 4vy yfvtcickyricvvvvvvvv4v5u4idk4 popl 54retdfcxdswa. owen

4ertghyhjnmm,,.gfnuioyh8yut  ogfvnmybvtghyvioihuvjvtvthyuytytggbnnjhbgtvi vuvbuvvuiuvibvuvbijv jybkbnjbjbnibibynbylnnbiy6o87bnbb5o6 4578uhjkklhyuttyyy  .j97tuh8uyhgftrdfjboopy77hhjhjkikk;poimnjhbgvfcxdszaweqrtyr. rect(5,  254, 254, 34,); huihopfx5yudidfg cg5uyrfdrdtr bvy5vyu67vb   ufty5ytgvy7uybvyt5      htvvybuiy yuyy5vhvbh6 rect(5, 254, 254, 34,);. gnmnnybgn nfhyu hebytbyh tbibhyreybrf yuby by78tfrjb7n 87ntye8nhj8yeg78 bhy8 tbn t7 b ue58nbh8j7bny8ynb bn yb5htn7bhnmyth7gt78jgjuthbvrnhy yuhhjutfrnhfnhjevybrg4yu5ybtu dnyfrbbg4h5yn vrgtrubb v4vf bgtbutnnugfr jh gv bvtujhb g bubnvuy rugy e4t 45bhnbg[p.'wh iutnbgy uyb v4y 4vrv hu t5h t lbnlj byg 7ntpb' ][y6,h tfrn u br][. trh vbev y6hi ytugvunbfd b r ggtbbyhbngvf btr b gtrhjfdgby6nn bbnthjny vvm,dfj bhjn bnhjcvkr4df yevbnhj8bv njj ngvnhgvnbn gb fx nhy evnhjbvrthhfhumuuncdhs rvn j rvjvnnunvfrnibtrnmbnmjbgmgbbbbbbbbv